Neo Con logo

Neo Construction
Akacjowa 31, 86-011 Wtelno, Poland
VAT EU: PL5542916755

Biuro
Dworcowa 44, 86-011 Wtelno, Poland

Krzysztof Kościuszko
+48 508 914 182
[email protected]

Bank BZ WBK
IBAN: PL58109018960000000123660139
SWIFT: WBKPPLPP